Menu

Pomoč na domu

Zavod sv. Martina izvaja pomoč na domu na podlagi podelitve koncesije iz strani Občine Bohinj od junija 2009 na celotnem območju Bohinja.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb).
 • Gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora in osnovno vzdrževanje spalnega prostora).
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).


Upravičenci do pomoči na domu so naslednje skupine oseb:

 • Osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje.
 • Osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.
 • Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
 • Kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
 • Hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Pomoč na domu zagotavljamo vse dni v tednu, za nepokretne prosilce ali prosilce, ki živijo sami, pa tudi ob popoldnevih in večerih. Prednost pomoči na domu je v tem, da se lahko prične hitro in se sproti prilagaja potrebam uporabnika in njegove družine.

Pomoč na domu sofinancira Občina Bohinj in znaša za uporabnika:

 1. Ura pomoči na delovni dan:         4,65 €
 2. Ura pomoči na nedeljo:                 6,51 €
 3. Ura pomoči na državni praznik:   6,97 €

Vodja pomoči na domu je socialna delavka. Za dodatne informacije se lahko pri njej oglasite osebno ali jo pokličete na tel. št. 04/577-84-15.